FIAS_Blomst_CMYK

Hvordan introdusere en ny resirkuleringsordning? 
FIAS er et interkommunalt selskap som driver avfallshåndteringen i 10 kommuner i Fjellregionen. Et av selskapets mål er å sørge for at vi utnytter ressursene i avfallet vårt på best mulig måte. Som et ledd i dette arbeidet innførte FIAS en ny resirkuleringsordning i september 2020. Avfallet skulle nå kastes i avfallsdunker framfor søppelsekker, og for første gang skulle matavfall og restavfall kastes hver for seg. Dette resulterte i et stor behov for makedsføring og opplæring rettet mot befolkningen.

Rolle: Kampanjeutvikling, grafisk design, illustrasjon & motion design
Team: Andrew Boothman, Sigrid M. Jansen, Margit Wintervold, Erica Hammar, Linda Herud
Prosjekt for Ren Røros Frontal as

Resirkulering trenger ikke å være så vanskelig
Vi utviklet et visuelt univers rundt resirkulering, med informative illustrasjoner og enkle tekstbudskap. Essensen er at resirkulering egentlig ikke trenger å være så vanskelig. Du trenger bare å kaste i riktig dunk, og FIAS fikser resten.

Kampanjen er utviklet med utganspunkt i fargene fra Loops nye nasjonale merkeordning for avfall, der vi tydeliggjorde det nye skillet mellom de ulike avfallstypene. Disse fargene går også igjen i de nye avfallsbeholderne til FIAS. 

merke2

Loops nasjonale merkeordning for avfall

resten-01
5-03
bigbig-05

Avfall er ikke bare restavfall
Både illustrasjonene og tekstbudskapene er fargeinndelt og underbygger budskapet rundt det nye avfallsorteringssystemet. Resultatet er en informativ profil som gir deg et bevisst forhold til kildesortering og tydeliggjør hvor ulike typer avfall hører hjemme. 

4-04
2-02
booklet-1

Brosjyre fra kampanjens fase 1

a3-flat

Ikonpakke

Kampanjesnutter
Vi utviklet også en serie med animasjonsfilmer, til bruk på Facebook og Instagram. Disse ble utviklet til de ulike fasene av ordningens utrullingsfase. Målet var å forberede befolkningen og gi de et bevisst forhold til de kommende endringene.